چراغ محل عروج شهیدان در نیشابوربرای همیشه تاریخ خاموش شد...

چراغ محل عروج شهیدان در نیشابوربرای همیشه تاریخ خاموش شد! نویسنده این سطور در چندین ماه قبل مطلبی با عنوان (برکات مکانی به نام مرکز آموزش نظامی شهید هاشمی نژاد برای نیشابور ) در نشریات محلی منتشر نمو...