میراث مهندسی قنات در شهر دّرود

  دکتر عمران گاراژیان پژوهشگرواستادیارگروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور شماره ی ناآشنایی زنگ زده. حالا فرصت هست، آشنا می شویم: سلام! علیکم: حاجی از اهالی درود است. مسئله چیست؟ در خاک برداری برای...