تازه های کتاب

انقراض پلنگ ایرانی در بازار کتاب! درود! به کلبه کتاب خوش آمدید! هفته ی گذشته از ریاست محترم اداره ی ارشاد نیشابور خواستم که به انتقادات من درباره ی نمایشگاه های کتابی که مدت هاست در نیشابور برپا می ش...