پیش درآمدی بر سلوک موسیقی ایرانی

پیش درآمدی بر سلوک موسیقی ایرانی به خنیاگران بی ادعا، وارسته، گمنام و نامی «آه ای موسیقی! در ژرفای توست که ما دل ها و جان هامان را گرو نهاده ایم، تو ما را آموخته ای که با گوش هامان ببینیم و با دل هام...