پیام تلفنی یکی از شهروندان و انتقاد وی از وضع پنبه کاران...

درج پیام تلفنی یکی از شهروندان و انتقاد وی از وضع پنبه کاران و نیز یکی از نمایندگان مجلس؛واکنش شهروند دیگری را در دفاع از آقای نماینده سبب شد. خیام نامه با هدف روشن شدن بیشتر موضوع توضیح سومی را که د...