ایران پُل پیروزی متفقین

نگاهی پس از۷۳ سال به اشغال ایران درجنگ دوم جهانی ایران پُل پیروزی متفقین پل پیروزی نامی بود که سه کشور آمریکا و شوروی و انگلیس کشور های متفق در جنگ جهانی دوم بر ایران نهادند . زیرا متفقین در این جنگ ...