انتشار خیام نامه شماره ۲۴۹

صدایی که شنیده می شود و جمع استواری که پراکنده نمی شود شهردار نگران عملکرد سیاسی مدیران شهرداری است سرقت عجیب خودرو زانتیا در حضور صاحبش چک حقوق کارکنان ۱۱۸ باز هم نقد نشد! حکم رئیس دانشگاه نیشابور ص...