پاسخ رئیس شورای شهر به شایعه «حقوق دریافتی» اعضای شورا:...

پاسخ رئیس شورای شهر به شایعه «حقوق دریافتی» اعضای شورا: فقط ۳۶۰ میلیون تومان گرفته ایم در پی اظهارات گوناگونی که از سوی شهروندان در مورد دریافتی ماهانه اعضای شورای شهر به ویژه در شبکه های اجتماعی صور...