با شفیعی کدکنی و محمود دولت آبادی در نمایشگاه کتاب تهران...

با شفیعی کدکنی و محمود دولت آبادی در نمایشگاه کتاب تهران درود! به کلبه کتاب خوش آمدید! این هفته با یک کتاب تازه از دکتر شفیعی کدکنی آغاز می کنیم که البته هنوز به دستمان نرسیده است و انتشارات سخن قرار...