نگاهی به تاریخچه ی ترانه در ایران

  بخش سوم: یکی از ترانه های تیرگان: تــیـــر بــرو، بــاد بــیـا غــم بــرو، شـادی بـیا محنت برو، روزی بیا خـوشه ی مرواری بیا روایت دیگرى از «جشن تیرگان» را «محمود پاینده لنگرودى» آورده که بسیار...