نقبی به سیمای اجتماعی نیشابور در ورای نیم قرن پیش...

نقبی به سیمای اجتماعی نیشابور در ورای نیم قرن پیش سا لهای دورتر نیشابور هر روز غروب صادق سپور ۴۰ عدد فانوس در سرتا سر خیابان پهلوی، در جایگاهایی که به همین منظور تعبیه شده بودند آویزان می کرد و هر با...