وقتی فرزندتان دروغ می گوید

وقتی فرزندتان دروغ می گوید   هنگامی که کودکتان براساس معیارهای اخلاقی و رفتاری شماپاسخ نمی دهد.وقتی که برای فرارازتوضیح جزئیات وگاه ترس ازاینکه موردسرزنش واقع شود راستش رابه شمانمی گوید.زمانی که...