ما نیشابوری ها چقدر کتاب می خوانیم

ما نیشابوری ها چقدر کتاب می خوانیم صفحه «وایبر»ش را باز می کند. جمله کوتاهی که تاریخ گذشته، حال آینده مملکت را زیر سوال برده و به نویسنده نام آوری منسوب است، را می خواند و به تاسف سری تکان می دهد. بع...