خیام نامه

خیام نامه- محمدیان، مدیر کمیته امداد امام نیشابور اظهار داشت : در حال حاضر ۴۵۰ نوعروس این نهاد در نوبت در یافت کمک جهیزیه هستند که به دلیل تعداد زیاد نوعروسان حمایت خیرین و وارد کردن خیرین به این عرص...