تجمع کسبه ی ترمینال بنیاد شهید در اعتراض به انتقال ترمینال...

تجمع کسبه ی ترمینال بنیاد شهید در اعتراض به انتقال ترمینال همه برای یکی؛ یکی برای … چهارشنبه نهم بهمن ماه نود وسه ی خورشیدی ده ها تن از کسبه ی پایانه روستایی بنیاد شهید در اعتراض به آنچه «انتقا...