نشست علمی پیرامون حدیث سلسله الذهب و صنعت گردشگری...

همزمان با هفته فرهنگی نیشابور برگزار شد: نشست علمی پیرامون حدیث سلسله الذهب و صنعت گردشگری نشست نیشابور و حدیث سلسله الذهب و همچنین نشست نیشابور و صنعت توریسم و گردشگری همزمان با هفته فرهنگی نیشابور ...