هماهنگ کردن کوک سازها در نیشابور

هماهنگ کردن کوک سازها در نیشابور گره موسیقی در نیشابور، در حال باز شدن به نظر می رسد. اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان می خواهد در این زمینه ابتکار عمل را به پیشکسوت های خوش نام موسیقی شهرستان بسپارد. در ...