چاره حسادت فرزندان

  حسد میل درونی انسان به حذف و نابودی امتیازهای دیگران است و اگر میل به حذف و نابودی امتیازهای دیگران نباشد و فرد درصدد کسب امتیاز متشابه برای خود باشد رقابت مثبت(یا غبطه)نامیده می شود.حسادت گاه...