هجوم افغانها به نیشابور

  در دوران پادشاهى صفویان با ترقى روزافزون مشهد از لحاظ مهمترین شهر زیارتى نه فقط نیشابور مورد توجه بود بلکه مثل هرات و مشهد در معرض خطر هجوم ازبکان و ترکمانان و بالاخره مهاجمان افغانى قرار گرفت...