نیشابور آهسته لرزید

نیشابور آهسته لرزید نیشابور آهسته لرزید   خیام نامه – به گزارش خبرنگار خیام نامه بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور (مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) ساعت ۲۰:۵۰ دقیقه شنبه سوم بهمن ماه ۹۴، زمین ل...