نگاهی به تاریخچه ی ترانه در ایران

نگاهی به تاریخچه ی ترانه در ایران بخش پنجم چگونگی برپایی جشن مهرگان در گذشته با نگاهی با آثار بجا مانده از بزرگان و دانشمندان و مورخانی چون فردوسی، بیرونی، اسدی توسی، کتزیاس، دوریس، استرابون و همچنین...

نگاهی به تاریخچه ی ترانه در ایران

  بخش سوم: یکی از ترانه های تیرگان: تــیـــر بــرو، بــاد بــیـا غــم بــرو، شـادی بـیا محنت برو، روزی بیا خـوشه ی مرواری بیا روایت دیگرى از «جشن تیرگان» را «محمود پاینده لنگرودى» آورده که بسیار...

نگاهی به تاریخچه ی ترانه در ایران

  (بخش دوم) در بخش اول مقاله، ترانه هایی که توسط مردم در مراسم وابسته به سال نو خوانده می شده را تحت عنوان «ترانه های نوروزی» به شما معرفی نمودیم. در این بخش ضمن معرفی اعیاد قدیمی تمدن پارس به م...