نمایشگاه کتاب، اعتراض ۱۰ ساله

نمایشگاه کتاب، اعتراض ۱۰ ساله نکاتی درباره ی نمایشگاه کتابی که هم اکنون در رباط عباسی نیشابور برقرار است: ۱٫ تا جایی که به خاطر دارم بیشتر از ۱۰ سال است که همواره یک یا دو انتشارات خاص از تهران، سالی...