نیشابور گرفتار فتنه ترکانِ غُز

نیشابور گرفتار فتنه ترکانِ غُز ۹۰۰ سال قبل و در سال ۵۳۶ هجری اتسز خوارزمشاه برای مدت یکسال نیشابور را از سلجوقیان گرفت و نام طغرل را از خطبه برانداخت و مردم نیشابور به نام وی خطبه خواندند.(۱)هنوز چند...