از سنگاپور تا نیشابور

نیشابور یک شهر است اما به قول استاد شفیعی کدکنی فشرده ی تاریخ ایران نیز هست. ابر شهردر دوره های مختلف تاریخی فراز و فرود داشته و همواره در اوج ناامیدی، ققنوس وار برخاکستر گذشته ی خویش بالیده وهمچون خ...