بزکشی امکانات یا شأن ملی نمایندگی مجلس اورژانس هوایی در نیشابور یا سب...

  کم تر از یک ماه پس از آن که رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برقراری اورژانس هوایی در نیشابور برای امداد به حادثه دیدگان و راه اندازی آن در آینده ی نزدیک خبر داد، نماینده مردم سبزوار در مجلس...