نیشابوریان علیه بنی امیه

نیشابوریان علیه بنی امیه معاویه بن ابوسفیان دردوران حکومت خود،عبدالله بن عامررا ،ماموریت داد تاخراسان وسیستان را تحت نظارت داشته باشد،اوهم عبدالله بن سمره را از بصره به خراسان فرستادکه نامبرده به همر...