ادامه انتقادات و اعترافات اعضای شورای شهر در پنجاه ونهمین جلسه...

ادامه انتقادات و اعترافات اعضای شورای شهر در پنجاه ونهمین جلسه: با درآمد حاصله از تخفیفات نیروهای سفارشی گرفته می شود!! اگر احساس کنیم از کارشناس بهتر می فهمیم، که دیگر می شویم احمدی نژاداعضای شورا ه...