آیا کودک شما بیش فعال است؟

آیا کودک شما بیش فعال است؟ بخش دوم دلایل بیش فعالی دلیل به وجود آمدن بیش فعالی احتمالا ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی است. این کودکان در بخش های توجه و تمرکز در مغز دچار نقص جزئی هستند. از عواملی که ...

آیاکودک شما بیش فعال است؟

آیاکودک شما بیش فعال است؟ بخش دوم دلایل بیش فعالی دلیل به وجود آمدن بیش فعالی احتمالا ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی است.این کودکان دربخش های توجه و تمرکز در مغز دچار نقص جزئی هستند. از عواملی که می ...

آیاکودک شمابیش فعال است؟

آیاکودک شمابیش فعال است؟ بخش اول شاید شما هم این موضوع را شنیده باشید که در گذشته های نه چندان دور بسیاری از کودکان به دلیل آنچه بی توجهی، شیطنت و یا بازیگوشی نامیده می شد در دوران دبستان از ادامه ی ...

آنچه که نباید به کودکان گفت

آنچه که نباید به کودکان گفت بخش دوم انتظارات نابجــا « نمره ات ۱۷ شده پس ۳ نمره دیگر چه شده است تو فقط باید ۲۰ بگیری.» پدر و مادرانی که از فرزندان خود انتظارات بی جادارند آنها را مجبور می کنند که بهت...

اگر فرزندتان افت تحصیلی دارد.

اگر فرزندتان افت تحصیلی دارد…..     اگر احساس می کنید علاقه مندی کودکتان به درس کم شده است . اگر از افت تحصیلی فرزندتان رنج می برید. شیوه مقابله با آن عصبانیت ، پرخاشگری وتحقیر فرزندتان نیست. ا...