«مکینه» ها یا تنوره های دیو

«مکینه» ها یا تنوره های دیو نگاهی به بحران آب و پایان تمدن هفت هزار ساله ی ایران اگر قرن بیستم جنگ قدرت های بزرگ جهان بر سر به زیر سلطه آوردن منابع انرژی و نفت جهان بود، به باور دانشمندان حوزه ی سیاس...