دعا، عامل تلطیف روح آدمی

خدایابه من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم. دعا، عامل تلطیف روح آدمی نیایش و پرستش نه تنها در طول تاریخ بارقه ی عشق را در فرهنگ و عمق فطرت انسانی تج...