نمایندگان مجلس، رقیب جدید شوراها

نمایندگان مجلس، رقیب جدید شوراها علی مروی گفته حاضرم امضای خودم را پس بگیرم! به دنبال پیشنهاد دولت درباره انتخاب شهردار توسط مردم، نمایندگان مجلس هم پیش دستی کرده اند تا مبادا کار از دست شان خارج شود...