دیار مغول زده و نمایندگان دلواپس!!!

سر مقاله دیار مغول زده و نمایندگان دلواپس!* یک سال است عمر دولتی نامحمود به پایان رسیده و کشتیبان را تدبیری دیگر آمده است، اما انگار این انتظار بیهوده است که برخی نمایندگان برای احترام به رای مردم (ک...