نقش ورزش در بهداشت روان

نقش ورزش در بهداشت روان امروزه در اثرات ورزش بر جلوگیری از تشنجات روحی و روانی پوشیده نیست. اثراتی که چه بسیار جاها انسان را از ارتکاب به اعمال مخرب در امان داشته است. چه بسیار شنیده و دیده اید که جو...