نقدی بر وضعیت امروز ما

نقدی بر وضعیت امروز ما: بدتر می شود و بهتر نخواهد شد اگر…؟! اجازه می خواهم مطلب خویش را با خاطره ای از یکی از دوستان که درآلمان مشغول تحصیل بود و اتفاقا با یکی از دانشجویان آلمانی هم اتاق؛ آغاز...