نقالی

نقالی قسمت سوم یکی از مرسوم ترین و نمایشی ترین گونه های نقالی مذهبی، پرده داری یا پرده خوانی است. بهرام بیضایی معتقد است که پرده داری از جنبه نمایشی دارای حالت داستانی تر، سرگرم کننده تر و عامیانه تر...