کودکان نیشابور در برابر پنج بیماری عفونی، واکسینه می شوند...

کودکان نیشابور در برابر پنج بیماری عفونی، واکسینه می شوند آغاز طرح واکسیناسیون پنج گانه کودکان همشهری سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مراسم آغاز ورود واکسن پنج گانه (پنتاوالان) گفت: واکسن پنج گا...