دیوانگان فرزانه و یا تقابل عقل و عشق؟!

دیوانگان فرزانه و یا تقابل عقل و عشق؟! جدال عقل و عشق خونین است؛ ویرانگر، پر دامنه ، غلط انداز و سفسطه آمیز. عقل شش جهت را می شناسد ، . اما عشق بی انتهاست. عطار هم سرکرده عاقلان است و هم پیشرو عاشقان...