نیشابور گرفتار فتنه ترکانِ غُز

نیشابور گرفتار فتنه ترکانِ غُز ۹۰۰ سال قبل و در سال ۵۳۶ هجری اتسز خوارزمشاه برای مدت یکسال نیشابور را از سلجوقیان گرفت و نام طغرل را از خطبه برانداخت و مردم نیشابور به نام وی خطبه خواندند.(۱)هنوز چند...

یعقوب لیث پشت دروازه های نیشابور

یعقوب لیث پشت دروازه های نیشابور درخراسان ز آل مصعب شاه طاهر وطلحه بود وعبدالله بعد طاهر دگر محمد دان کو به یعقوب داد تخت وکلاه عاقبت در خواب رفتگان مردم نیشابور وخراسان دراواخرحکومت طاهری از مظالم ا...

امام رضا(ع) در نیشابور

امام رضا(ع) در نیشابور   درنیمه دوم قرن دوم هجری، به دلیل قیام ها ونهضت های خراسانیان،که بارگرایش مذهبی به خاندان علی(ع)داشتند وازنظرسیاسی به احیای ملیت وتجدید خاطرات افتخارآمیز کهن متمایل بودند،هارو...

نیشابوریان علیه بنی امیه

نیشابوریان علیه بنی امیه معاویه بن ابوسفیان دردوران حکومت خود،عبدالله بن عامررا ،ماموریت داد تاخراسان وسیستان را تحت نظارت داشته باشد،اوهم عبدالله بن سمره را از بصره به خراسان فرستادکه نامبرده به همر...

تسخیر نیشابور به دست اعراب

تسخیر نیشابور به دست اعراب اکثر قریب به اتفاق منابع ، فتح نیشابور را در زمان عثمان ابن عفان ودر سال سی ام هجرت وبه سرداری عبداله ابن عامر ذکر کرده اند.اگرچه برخی مورخین ازچمله یاقوت حموی در معچم البل...