نعل وارونه ی آقای وزیر سابق در نیشابور

نعل وارونه ی آقای وزیر سابق در نیشابور: حضرت آقا! نیشابور است اینجا! آقای صفار! لطفا آزاده باشید؟! وقتی نامش را می شنوی ناخود آگاه یاد «یعقوب لیث صفاری»آن رویگرزاده ای می افتی که در غیاب امنیت، شرافت...