حفظ نظم انتشار هفتگی

در نشست اهالی خیام نامه به بهانه نوروز عنوان شد: حفظ نظم انتشار هفتگی و ۷ بار چاپ مجدد از بارزترین موفقیت های خیام نامه در سال ۹۳ بود احسان سلیمانی/ اعضای تحریریه و دست اندرکاران هفته نامه خیام نامه ...