نسل کشی در نیشابور امروز

  نقل است که داریوش بزرگ سه مصیبت را برای کشورش، که امروز از بد روزگار! به دست ما افتاده، ویرانگر می دانسته و از آن سه به درگاه پروردگارش پناه برده است: دروغ، دشمن و خشکسالی. اما چنان چه تاریخ، ...