نزاع دسته جمعی با دو مصدوم در آزادی

نزاع دسته جمعی با دو مصدوم در آزادی ساعت ۲۰:۴۰ سه شنبه ۲۸/۷/۹۳ ساکنان و عابران انتهای خیابان دارایی شاهد نزاعی دسته جمعی و خون آلود بودند.شاهدان عینی در این رابطه به خبرنگار ما گفتند: در ابتدای خیابا...