نرخ های بانکی، ایجاد کننده بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش صنعت است...

رئیس خانه صنعت و معدن: نرخ های بانکی، ایجاد کننده بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش صنعت استرئیس خانه صنعت و معدن کمبود نقدینگی را یکی از چالش های بخش صنعت اعلام کرد و علت اصلی آن را افزایش قیمت مواد اولیه ط...