در حاشیه ی مرگ زود هنگام مرتضی پاشایی

در حاشیه ی مرگ زود هنگام مرتضی پاشایی ندیدن دلیل بر نبودن نیست قصه ی پر غصه ی مرگ،همواره و در همه ی روزگاران ، در نزد اقوام و ملل گوناگون پرمناقشه ترین قصه به حساب می آمده و می آید.در این میان اما، م...