نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی

نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی قسمت دوم اوراق اظهارنامه در محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مجتمع قضایی در اختیار مراجعین گذاشته می شود. در صورتی که بخواهیم برای یک نفر اظهارنامه بنویسیم، می بایست مطالب خو...