حوادث

پرونده مرگ چهار عضو یک خانواده بسته شد با تکمیل یافته های علمی پلیس شهرستان نیشابور و دریافت نظریه پزشکی قانونی در مورد قربانیان جنایت خیابان اندیشه، قتل اعضای خانواده توسط پدر ثابت و پرونده مختومه ش...