در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: جریمه ی هفده میلیون ریالی خودرو شهرداری درود از جیب مردم پرداخت شد. بنا به اخبار رسیده خودرو سواری متعلق به شهرداری درود که در اختیار « شخص شهردار» است در سال ۱۳۹۳ به دلایلی چ...