گفت و گو با سرپرست فرمانداری در زمان انفجار قطار...

گفت و گو با سرپرست فرمانداری در زمان انفجار قطار ناگفته هایی از قطار فاجعه نیشابور: نبود اطلاعات صحیح مهم ترین دلیل بروز فاجعه بود! الهام صادقی/ ۲۹بهمن ماه در تقویم تاریخ نیشابوری یادآور یکی از سهمگی...