اعلیحضرت خود نوش جان فرمودند !

  ناصرالدین شاه قاجارگاه علو همت!بسیار از خود نشان می داد.در این مورد بیان دو خاطره از اعتمادالسلطنه میزان علو همت او را نشان می دهد : ۱۵رجب ۱۲۹۸-شاه سواره سلطنت آباد تشریف بردند که های و هویی ش...