نادیده گرفتن جرایم کوچک، زمینه ساز سونامی جرائم بزرگ...

تئوری «پنجره ی شکسته» نادیده گرفتن جرایم کوچک، زمینه ساز سونامی جرائم بزرگ وقایع تاسف بار سالیان اخیر، رشد نزاع های خیابانی، سرقت های مسلحانه، انعکاس اختلاس های پی در پی درمطبوعات و …شیوع قانون...